สัตว์ประจำชาติ


Thailand
 
Image credit:Greenpeace Thailand
Thai Elephant
The elephant is the national animal of Thailand. Elephants are an important part of Thai culture and the Thai way of life. They also play an integral role in the monarchy. The flag of Thailand used to be a white elephant on a red background. In May 1998, the Cabinet approved the designation of March 13 as Thai Elephant Day to raise and sustain public awareness of the importance of elephants.
ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย ถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศ โดยเมืองไทยเรานั้น มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างนับเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ครั้งหนึ่งธงชาติไทยก็มีรูปช้างปรากฏอยู่บนผืนธงสีแดง  กระทั่งในเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2541 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทย
Indonesia
Image credit:Wikipedia
Komodo Dragon
The Komodo Dragon is the national animal of Indonesia. They are the biggest and heaviest lizards on Earth. They are found on Komodo island in Indonesia.

มังกรโคโมโด สัตว์ประจำชาติอินโดนีเซีย เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัตว์เลื้อยคลานใกล้สูญพันธุ์พบได้เฉพาะบนเกาะโคโมโด (Komodo Island)เกาะเล็กๆที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เนื่องจากเป็นเกาะภูเขาไฟกลางทะเล


the Philippines
Image credit:Wikipedia
Carabao
The national animal of the Philippines is the carabao, the Asian Water Buffalo.The carabao (water buffalo) is still a very important draught-animal on the rice-fields. The carabao is also used for pulling activities in the forest. If not working, the water buffalo  can be seen while it is resting, many times in a place of water and mud.
กระบือเป็นสัตว์ประจำชาติฟิลิปปินส์ ในภาษาตากาล็อกเรียกว่า คาราบาว เลี้ยงเพื่อใช้แรงงานในไร่นาหรือบางทีใช้สำหรับการชักลากซุงออกจากป่า โดยลักษณะนิสัยพฤติกรรมของกระบือนั้นมักจะชอบนอนแช่น้ำหรือแช่ปลักโคลนเพื่อเป็นการผ่อนคลายความร้อนของร่างกาย เมื่อว่างเว้นจากการถูกใช้งาน
 
Malaysia
Image credit:Wikipedia
Malayan Tiger
 
The Malayan Tiger is the national animal of Malaysia. It habitats the southern and central parts of the Malay Peninsula. A tiger is depicted in the coat of arms of Malaysia. It symbolizes bravery and strength to Malaysians. It is also the nickname of the Malaysian national football team.
เสือโคร่งเป็นสัตว์ประจำชาติมาเลเซีย มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู โดยเสือโคร่งนั้นได้รับการยกย่องอย่างสูงยิ่ง ดังปรากฏอยู่บนตราแผ่นดินของมาเลเซียเพื่อแสดงถึงกำลังและความกล้าหาญของชาวมาเลเซีย อีกทั้งยังใช้เป็นสมญานามของฟุตบอลทีมชาติมาเลเซียอีกด้วย
Cambodia
Image credit:Wikipedia
Kouprey
 
The kouprey is the national animal of Cambodia. It is a wild-ox like creature. It lives in herds of up to 20. The kouprey is one of the world’s rarest mammals. Prince Sihanouk of Cambodia designated the kouprey as the country’s national animal in 1960.

กูปรีหรือโคไพรเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชา  เป็นสัตว์จำพวกกระทิงและวัวป่า มักอยู่รวมเป็นฝูง โดยฝูงหนึ่งอาจมากถึง 20 ตัว จัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบเห็นยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก  ปัจจุบันไม่มีการรายงานการพบมานานแล้ว เชื่อว่าอาจจะยังพอมีหลงเหลืออยู่ในชายแดนไทยกับกัมพูชาแถบจังหวัดศรีสะเกษ  ในปี 2507 เจ้านโรดมสีหนุแห่งกัมพูชาทรงประกาศให้กูปรีเป็นสัตว์ประจำชาติของกัมพูชา
โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s